Algemene Voorwaarden ZenTri Jacuzziverhuur

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1.1. Verhuurder: ZenTri, gevestigd te Amalia van Solmsstraat 12, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89371275.
  1.2. Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Verhuurder een huurovereenkomst aangaat.
  1.3. Jacuzzi: de jacuzzi die door de Verhuurder aan de Huurder wordt verhuurd.
 2. Toepasselijkheid
  2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Verhuurder en Huurder.
  2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Huurperiode
  3.1. De huurperiode wordt overeengekomen in de huurovereenkomst en gaat in op het moment dat de Jacuzzi door de Verhuurder aan de Huurder wordt geleverd.
  3.2. De huurperiode eindigt op de in de huurovereenkomst vermelde datum en tijd. Verlenging van de huurperiode is mogelijk in overleg met de Verhuurder en tegen betaling van de extra huurkosten.
 4. Huurprijs en betaling
  4.1. De huurprijs is inclusief BTW en exclusief borgsom en eventuele bezorg- en installatiekosten, tenzij anders overeengekomen.
  4.2. Betaling van de huurprijs en borgsom dient te geschieden voor aanvang van de huurperiode, tenzij anders overeengekomen.
  4.3. De borgsom wordt na afloop van de huurperiode en inspectie van de Jacuzzi door de Verhuurder aan de Huurder geretourneerd, mits de Jacuzzi in goede staat is.
 5. Levering en retour
  5.1. De Jacuzzi wordt door de Verhuurder op het door de Huurder opgegeven adres geleverd, tenzij anders overeengekomen.
  5.2 De Jacuzzi wordt door de Verhuurder op het door de Huurder opgegeven adres opgehaald, tenzij anders overeengekomen
  5.3. De Huurder dient zorgt te dragen voor aanwezigheid bij het leveren en ophalen van de jacuzzi
  5.4. De Huurder dient zorg te dragen voor een geschikte locatie voor de Jacuzzi, met voldoende ruimte en toegang tot water en elektriciteit.
  5.5. De Huurder is vrantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele benodigde vergunningen voor het plaatsen van de Jacuzzi.
 6. Gebruik van de Jacuzzi
  6.1. De Huurder dient de Jacuzzi te gebruiken conform de door de Verhuurder verstrekte instructies en eventuele wettelijke voorschriften
  6.2. Het is de Huurder niet toegestaan om de Jacuzzi te verhuren, uit te lenen of op enige andere wijze aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.
  6.3. Het maximale aantal personen dat gelijktijdig gebruik mag maken van de Jacuzzi mag niet worden overschreden.
  6.4. De Huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de Jacuzzi gedurende de huurperiode, inclusief het op peil houden van het water en het toevoegen van de door de Verhuurder verstrekte reinigingsmiddelen.
 7. Schade en aansprakelijkheid
  7.1. De Huurder is aansprakelijk voor schade aan de Jacuzzi die is ontstaan tijdens de huurperiode.
  7.2. De Huurder dient de Verhuurder onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele schade of gebreken aan de Jacuzzi.
  7.3. Eventuele reparatie- of vervangingskosten als gevolg van schade of gebreken aan de Jacuzzi komen voor rekening van de Huurder, ook het gedeelte wat de borg overstijgt.
  7.4. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan door het gebruik van de Jacuzzi.
 8. Beëindiging van de huurovereenkomst
  8.1. De Verhuurder heeft het recht om de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de Huurder in strijd handelt met de bepalingen van deze algemene voorwaarden of de huurovereenkomst.
  8.2. Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient de Huurder de Jacuzzi onmiddellijk aan de Verhuurder te retourneren en is de Huurder gehouden de hierdoor ontstane schade aan de Verhuurder te vergoeden.
 9. Geschillen en toepasselijk recht
  9.1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Verhuurder en Huurder is Nederlands recht van toepassing.
  9.2. Geschillen tussen Verhuurder en Huurder zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van overleg. Indien partijen niet tot een oplossing kunnen komen, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Verhuurder gevestigd is.
 10. Wijzigingen en aanvullingen
  10.1. De Verhuurder behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden niet voor lopende overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  10.2. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om een vervangende bepaling overeen te komen die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 11. Overmacht
  11.1. De Verhuurder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien de Verhuurder daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, stakingen, technische storingen en andere omstandigheden buiten de invloedssfeer van de Verhuurder.
  11.2. In geval van overmacht heeft de Verhuurder het recht om de uitvoering van de huurovereenkomst op te schorten of de huurovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat de Verhuurder gehouden is tot het betalen van enige schadevergoeding.
 12. Privacy en persoonsgegevens
  12.1. De Verhuurder verwerkt persoonsgegevens van de Huurder in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en het privacybeleid van de Verhuurder. Het privacybeleid is te raadplegen op de website van de Verhuurder of op aanvraag verkrijgbaar bij de Verhuurder.
  12.2. De Verhuurder zal de persoonsgegevens van de Huurder niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld en verwerkt, en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies.
 13. Klachten en klantenservice
  13.1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de huurovereenkomst en/of de kwaliteit van de geleverde Jacuzzi dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking, schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld bij de Verhuurder.
  13.2. De Verhuurder zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren. Indien het niet mogelijk is om binnen deze termijn een inhoudelijke reactie te geven, zal de Verhuurder dit aan de Huurder laten weten en een indicatie geven van de termijn waarbinnen wel een inhoudelijke reactie kan worden verwacht.
  13.3. Het indienen van een klacht ontslaat de Huurder niet van zijn betalingsverplichtingen.

  Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar contact@zentri.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.
  Tevens is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 14. Retourbeleid
  Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Niet van toepassing op gehuurde producten.
 15. Herroepingsrecht
  Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Niet van toepassing op gehuurde producten
Scroll naar boven